Regulamin Rozdania na instagramie pod nazwą „Rozdanie. Książka pod tytułem Nie pytaj jak było w szkole.”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Rozdania jest Kasia Gorgoń @tegonamniemowili, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Rozdanie jest prowadzone na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 maja 2023 r., a kończy się dnia 11 maja 2023 r. o godz. 23.59.59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Rozdania

 1. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Rozdaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Rozdania poprzez zgłoszenie udziału w Rozdaniu;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie opisane w Rozdaniu.
 3. Uczestnikiem Rozdania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Rozdaniu wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny Organizatora (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Celem wzięcia udziału w Rozdaniu, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie polegające na:
  a) Udostępnieniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie w relacji (stories) powyższego postu i oznaczeniu profilu @tegonamniemowili
  b) Zamieszczeniu komentarza pod postem z rozdaniem z odpowiedzią na pytanie: jakie pytanie twojego dziecka sprawiło ostatnio, że opadła ci szczęka?
 6. W Rozdaniu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie w czasie trwania Rozdania.
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie Rozdaniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Rozdaniu komentarzy, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w komentarzu słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Rozdania, Organizator powoła dwuosobową (2) Komisję dalej zwaną Komisją Rozdania. Do zadań Komisji Rozdania należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Rozdania, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Rozdania, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Rozdania, Komisja Rozdania wyłoni wśród Uczestników 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji wykonają Zadanie najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Rozdania przyznane zostaną następujące nagrody:
  Nagroda I – Książka „Nie pytaj, jak było w szkole. Rozmowy, które dają dzieciom siłę. Dla rodziców przedszkolaków i uczniów” autor: Rebecca Rolland
  Nagroda II  – Książka „Nie pytaj, jak było w szkole. Rozmowy, które dają dzieciom siłę. Dla rodziców przedszkolaków i uczniów” autor: Rebecca Rolland
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 12 maja 2023 r.
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @tegonamniemowili najpóźniej dnia 12 maja 2023 r.
 7. Informacja o wygranej w Rozdaniu zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości email na adres kasia@tegonamniemowili.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Fundatora Nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Wydawnictwo Samo Sedno.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Rozdaniu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Fundatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail kasia@tegonamniemowili.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Rozdania, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://www.tegonamniemowili.pl/polityka-prywatnosci/

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2023 r.
 2. Rozdanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Rozdania udostępniony jest w czasie trwania Rozdania na stronie internetowej Organizatora pod adresem URL
  https://www.tegonamniemowili.pl/regulamin-rozdania/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Rozdania.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejsze Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez serwis Instagram ani z nim związane.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Rozdania jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Rozdania. 
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.